نگه داشتن پستان بعد از درمان سرطان سینه

نگه داشتن پستان بعد از درمان سرطان سینه اولویت بیشتر جراحان سینه می باشد و لازمه حفظ بافت های دیگر پستان این است که تومور سرطانی کوچک باشد و قسمت محدودی از سینه را در گیر کرده باشند.

نحوه نگه داشتن پستان بعد از درمان سرطان سینه

این روش نسبت به  دیگر روش های جراحی درمان سرطان سینه ساده تر است و مدت بستری شدن فرد در بیمارستان کوتاه می باشد.

برای درمان قطعي سرطان سينه مقداری از بافت سالم اطراف نیز همراه توده سرطان سينه برداشته می شود تا جراح سرطان سینه مطمئن شود که تمام سلول های سرطانی برداشته شده است.

جراحی سینه اگر تومور کوچک باشد با بی حسی موضعی انجام می شود در صورت دیگر تحت بی هوشی عمومی انجام می شود.

تومور با مقداری از بافت سالم برداشته می شود و نمونه برداشته شده برای تشخیص به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود.

پزشک متخصص آسیب شناسی با میکروسکوپ نمونه را مورد بررسی قرار می دهد سپس قسمت وسیع تری از بافت سینه برداشته خواهد شد به منظور اینکه هیچگونه سلول سرطانی در بافت پستان باقی نمانده باشد.

در برخی موارد با انجام چند بار جراحی نیز سلول های سرطانی در حاشیه نمونه دیده می شود در این شرایط سینه باید کامل برداشته شود و عمل ماستکتومی انجام خواهد شد.

نگه داشتن پستان بعد از درمان سرطان سینه

 

عمل ماستکتومی و بازسازی سینه

بازسازی پستان زمانی باید انجام شود که به منظور درمان سرطان سینه لازم است که بافت کامل سینه برداشته شود.

در درمان سرطان سینه تا جایی که می شود سعی بر این است که بافت سینه حفظ شود اما در برخی موارد لازم است که بافت کامل پستان برداشته شود.

برداشتن کامل پستان بعد از بروز عود سرطان سینه انجام می شود که در این صورت فرم ظاهری پستان تغییرات عمده ای خواهد داشت که اثرات روحی و روانی زیادی را به همراه دارد.

بازسازی پستان با یک عمل جراحی قابل انجام است که بافت سینه برداشته می شود و سینه بیمار از نظر ظاهری توسط چیزی شبیه پستان اولیه مانند پروتز سینه جایگزین خواهد شد.

نتیجه نهایی بازسازی سینه به فاکتورهای مختلفی ز قبیل نوع ماستکتومی ، طول برش جراحی ، نوع بازسازی و مهارت جراح سینه و اینکه بازسازی سینه همزمان با برداشتن سینه انجام می شود یا به صورت تاخیری بستگی دارد.

بازسازی پستان می تواند پستانی با همان مشخصات قبلی ایجاد نماید ؟

سینه بازسازی شده از لحاظ عملکرد مانند سینه طبیعی نخواهد بود و قادر به تولید شیر نخواهد بود و حس پستان طبیعی را ندارد و پوست آن کرخت و بی حس است.

در بهترین شرایط پستان از نظر شکل و قوام مانند پستان اولیه خواهد شد.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )