طول عمر مبتلايان به سرطان سينه

بیشتر افراد بیمار در مورد طول عمر مبتلايان به سرطان سينه نگران هستند و می پرسند که احتمال مرگ در سرطان سينه وجود دارد یا احتمال مرگ در سرطان سينه حتمی است ؟

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی اگر در مراحل اولیه برای درمان قطعي سرطان سينه اقدام نمایید می توانید نتایج مطلوبی را حاصل نمایید.

سرطان سینه شایع ترین سرطان مهاجم در زنان در سراسر جهان است که سرطان پستان از توسعه سلولهای پستانی نشات می گیرد. غالبا سرطان پستان در پوشش داخلی از مجرای شیر یا لوبولها شروع می شود.

سرطان پستان زمانی که سلول ها در سینه شروع به رشد خارج از کنترل می کند شروع می شود این سلول ها معمولا یک تومور که اغلب می تواند در اشعه ایکس دیده شود و یا احساس وجود یک توده تشکیل می دهد.

سرطان بدخيم سينه زمانیکه سلول ها می توانند به رشد بافت یا گسترش (متاستاز) به مناطق دوری از بدن واطراف آن گسترش یابند اتفاق می افتد.

سلول ها در هر بخشی از بدن می تواند تبدیل به سرطان شوند و می تواند به مناطق دیگر بدن نیز گسترش یابند.

طول عمر مبتلايان به سرطان سينه

 

انواع درمان سرطان سینه

برداشتن کامل پستان

ماستکتومی یا برداشتن کامل پستان در مواردی که نتوان پستان را نگه داشت و درمان های دیگر قابل انجام نباشد صورت می گیرد.

جراحی با حفظ پستان

هنگامی که تومور سرطان سینه کوچک و محدود به قسمتی از پستان باشد و در مراحل اولیه برای درمان مراجعه نمایید می توان تومور سرطانی را با حفظ پستان برداشت.

درمان های تکمیلی سرطان سینه

شيمي درماني در سرطان سينه

دارو درمانی به عنوان یک درمان تکمیلی برای سرطان پستان انجام می شود.

شیمی درمانی و طول عمر آن به زمان مراجعه برای درمان بستگی دارد که سرطان سینه در چه مرحله ای قرار دارد.

پرتو درمانی در سرطان سینه

پرتو درمانی با تابش اشعه برای افرادی که قسمت درگیر بافت سرطان سینه را برداشته اند انجام می شود.

هورمون درمانی در سرطان سینه

سلول های سرطانی به استروژن و پروژسترون حساس هستند متصل شدن این هورمون ها به سلول سرطانی باعث رشد توده سرطانی می گردند.

بیمارانی که سرطان سینه محدود به ناحیه پستان آن ها می باشد به هورمون درمانی پاسخ مثبت می دهند .

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )