26 آوریل

نگه داشتن پستان در درمان سرطان

نگه داشتن پستان در درمان سرطان

نگه داشتن پستان در درمان سرطان اولویت بیشتر جراحان سینه می باشد و لازمه حفظ بافت های دیگر پستان این است که تومور سرطانی کوچک باشد و قسمت محدودی و کوجک از سینه را در گیر کرده باشد.

برای درمان قطعي سرطان سينه مقداری از بافت سالم  اطراف نیز همراه توده سرطان بدخيم سينه برداشته می شود تا جراح سینه مطمئن شود که تمام سلول های سرطانی برداشته شده است.

نحوه جراحی سرطان سینه با نگهداشتن پستان

این روش نسبت به  دیگر روش های جراحی درمان سرطان سینه ساده تر است و مدت بستری شدن فرد نیز در بیمارستان کوتاه می باشد.

اگر تومور کوچک باشد با بی حسی موضعی جراحی سینه انجام می شود در صورت دیگر تحت بی هوشی عمومی قابل انجام است.

تومور با مقداری از بافت سالم برداشته می شود و نمونه برداشته شده به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود.

پزشک متخصص آسیب شناسی با میکروسکوپ نمونه را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که سلول های سرطانی در حاشیه های نمونه فرستاده شده مشاهده شود جراحی مجدد انجام خواهد شد.

سپس قسمت وسیع تری از بافت سینه برداشته خواهد شد به منظور اینکه هیچگونه سلول سرطانی در بافت پستان باقی نمانده باشد.

در برخی موارد با انجام چند بار جراحی نیز سلول های سرطانی در حاشیه نمونه دیده می شود در این شرایط سینه باید کامل برداشته شود و عمل ماستکتومی انجام خواهد شد.

درمان تکمیلی برای این روش از معالجه سرطان سینه با پرتو درمانی است به این نحو که با تابش اشعه به پستان از خطرعود تومور پوست را به حداقل می رساند.

نگه داشتن پستان در درمان سرطان

 

موارد منع نگه داشتن پستان در درمان سرطان سینه

بیشتر از یک تومور در نقاط مختلف و دور از هم پستان وجود داشته باشد.

با انجام بیشتر از دو بار جراحی هنوز سلول های سرطانی در حاشیه نمونه مشاهده شوند.

در صورتی که اندازه تومور بزرگ یا اندازه پستان کوچک باشد برداشتن تومور موجب برهم خوردن شکل پستان و ایجاد بد شکلی در پستان خواهد شد.

فرد تمایلی به انجام پرتو درمانی برای درمان سرطان سینه نداشته باشد یا امکانات انجام پرتو درمانی را نداشته باشد.

بیمار به برداشتن کامل پستان تمایل داشته باشد.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

پاسخ

14 − 11 =