مراحل سرطان سینه

مراحل سرطان سینه : سرطان به انحراف رشد و تکثیر سلول های بدن از مسیر طبیعی و نرمال خود گفته می شود.

در حالت عادی سلول های بدن عمر محدودی دارند و زمانی که وظیفه خود را در قبال عضو مربوطه انجام می دهند از بین خواهند رفت.

این مرگ سلولی برنامه ریزی شده می باشد که مرگ آن توسط هسته سلول صادر خواهد شد.

در برخی مواقع زن موجود در سلول دچار عارضه خواهد شد و دستور مرگ سلول را صادر نمی کند در نتیجه سلول تکثیر پیدا می کند .

سرطان سینه با تغییرات ژن های داخل سلول ها ایجاد می گردد. به نحوی که افزایش بی رویه سلول ها با برهم خوردن متابولیسم عضو همراه باشد .

مراحل سرطان سینه

 

تغییرات سلولی تحت تاثیر دو تئوری از قبیل :

سلول های بنیادین است که از بدو تولد با نوزاد همراه است .

این سلول در پستان وجود دارد و تحت تاثیر عوامل محرک محیطی در دوره ای از زمان به سلول های سرطانی تبدیل خواهد شد .

قابل ذکر است که این سلول می تواند در هر سنی شروع به رشد و تبدیل به سلول سرطانی شود .

تئوری دوم جهش ژنی یا موتاسیون می باشد که در واقع همان سلول های طبیعی هر عضوی از بدن از قبیل پستان می باشد که تحت تاثیر عوامل محیطی تغییر ماهیت خواهند داد و سرطانی خواهند شد .

مراحل سرطان سینه

سرطان پستان به 5 مرحله تقسیم می شود .

مرحله صفر

سلول های سرطانی غیرتهاجمی هستند اما باید گفت که ریسک بلند مدت برای تبدیل به تهاجمی شدن نیز وجود خواهد داشت و اندازه تومور اولیه خیلی کوچک و کمتر از یک سانتی متر می باشد .

مرحله اول

تومورهایی که حدود 2 سانتی متر عرض داشته اند و به خارج از بافت پستان و غدد لنفاوی زیر بغل گسترش پیدا نکرده اند .

مرحله دوم

 در این مرحله تومور های سرطانی دو دسته هستند دسته اول به گره های لنفاوی زیر بازو گسترش یافته و حدود 2 سانتی متر هستند .

دسته دیگر تومورهای 5 سانتی متری هستند که به گره های لنفاوی گسترش نیافته اند .

مرحله سوم

در این مرحله اندازه تومور بیش از 5 سانتی متر عرض داشته و میزان گسترش آن به گره های لنفاوی و سایر بافت های اطراف افزایش یافته است.

مرحله چهارم

 این مرحله را سرطان متاستاز می نامیم که تومور سرطانی به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )